ฟิสิกส์ENT62 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้า อะตอมและนิวเคลียร์
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ENTRANCE 62
ฟิสิกส์ENT62 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้า, อะตอมและนิวเคลียร์ 2300 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 48:41 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 324 หน้า
 

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย สอบตรง, PAT2 และ 9วิชาสามัญ

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จับประเด็นที่ออกสอบบ่อย 
ฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาฟิสิกส์ใหม่ล่าสุดถึงปีปัจจุบัน (และข้อสอบย้อนหลัง30ปี)

Update ถึง 9วิชาสามัญ ปี60, PAT2 ปี60, ข้อสอบตรง ม.อ.ปี58 และข้อสอบENTRANCE ปี 2535-2551
**หมายเหตุ VDOอัพเดทข้อสอบ เข้าเรียนได้ 15เม.ย.61**

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ENT62-3 ทางYouTube (Clickที่นี่)
หนังสือ ฟิสิกส์ENT62-3 ใช้ทดลองเรียน (clickที่นี่)

14. ไฟฟ้าสถิต

    1.แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

    2.สนามไฟฟ้า(E) และศักย์ไฟฟ้า(V) เนื่องจากจุดประจุ

    3.สนามไฟฟ้า(E) และศักย์ไฟฟ้า(V) เนื่องจากตัวนำทรงกลมกลวง

    4.สนามไฟฟ้า(E) และศักย์ไฟฟ้า(V) เนื่องจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

    5.งานในการเคลื่อนประจุไฟฟ้า

    6.ความจุไฟฟ้าสถิต

    7.การถ่ายเทประจุ

15. ไฟฟ้ากระแส

    1.กระแสไฟฟ้า

    2.ความต้านทาน(R) และกฎของโอห์ม

    3.ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

    4.การคำนวณวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

    5.กฎของเคอร์ชอฟฟ์

    6.เครื่องวัดไฟฟ้า

    7.พลังงานและกำลังไฟฟ้า

16. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

    1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

    2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

    3.ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

    4.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า

    5.แรงระหว่างลวดตัวนำ 2 เส้น เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

    6.แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก

    7.กระแสเหนี่ยวนำ

    8.หม้อแปลงไฟฟ้า

    9.การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

    10.ไฟฟ้ากระแสสลับ

17. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์

    2.การทดลองของเฮิรตซ์

    3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แสง)

18. ฟิสิกส์อะตอม

    1.การค้นพบอิเล็กตรอน

    2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

    3.การทดลองด้านสเปกตรัม

    4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ

    5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

    6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์

    7.การทดลองของฟรังค์ และเฮิรตซ์

    8.รังสีเอ็กซ์

    9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

    10.กลศาสตร์ควอนตัม

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

    1.กัมมันตภาพรังสี

    2.การสลายกัมมันตรังสี

    3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี

    4.ไอโซโทป

    5.เสถียรภาพของนิวเคลียส

    6.ปฏิกิริยานิวเคลียร์

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 1

14.ไฟฟ้าสถิต
2:08ชั่วโมง หน้า5-16

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 2

14.ไฟฟ้าสถิต
1:26ชั่วโมง หน้า17-25

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 3

14.ไฟฟ้าสถิต
2:06ชั่วโมง หน้า26-36

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 4

14.ไฟฟ้าสถิต
1:27ชั่วโมง หน้า37-41

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 5

14.ไฟฟ้าสถิต
15.ไฟฟ้ากระแส
2:16ชั่วโมง หน้า42-48 หน้า61-66

VDO อัพเดทEnt62-14.ไฟฟ้าสถิต ครั้งที่ 6

Ent62-14.ไฟฟ้าสถิต
2:09ชั่วโมง หน้า48-1 ถึง48-8

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 7

15.ไฟฟ้ากระแส
1:11ชั่วโมง หน้า67-72

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 8

15.ไฟฟ้ากระแส
2:01ชั่วโมง หน้า73-80

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 9

15.ไฟฟ้ากระแส
1:15ชั่วโมง หน้า81-87

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 10

15. ไฟฟ้ากระแส
16. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:46ชั่วโมง หน้า88-94 หน้า105-106

VDO อัพเดทEnt62-15.ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 11

Ent62-15.ไฟฟ้ากระแส
1:31ชั่วโมง หน้า94-1 ถึง94-5

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 12

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:41ชั่วโมง หน้า107-115

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 13

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2:03ชั่วโมง หน้า115-124

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 14

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:32ชั่วโมง หน้า125-135

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 15

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2:02ชั่วโมง หน้า136-152

VDO อัพเดทEnt62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ครั้งที่ 15(2)

Ent62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:36ชั่วโมง หน้า141-2 ถึง141-4

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 16

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:20ชั่วโมง หน้า152-161

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 17

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:52ชั่วโมง หน้า162-171

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 18

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:20ชั่วโมง หน้า172-178

VDO อัพเดทEnt62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ครั้งที่ 19

Ent62-16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก(ไฟฟ้ากระแสสลับ)
1:18ชั่วโมง หน้า178-1 ถึง178-3

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 20

17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:37ชั่วโมง หน้า 185-197

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 21

17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า198-207

VDO อัพเดทEnt62-17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครั้งที่ 22

Ent62-17.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0:40ชั่วโมง หน้า207-2

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 23

18.ฟิสิกส์อะตอม
2:06ชั่วโมง หน้า213-225

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 24

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:08ชั่วโมง หน้า226-232

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 25

18.ฟิสิกส์อะตอม
2:10ชั่วโมง หน้า233-239

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 26

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:04ชั่วโมง หน้า240-244

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 27

18.ฟิสิกส์อะตอม
2:02ชั่วโมง หน้า245-251

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 28

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:12ชั่วโมง หน้า252-259

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 29

18.ฟิสิกส์อะตอม
1:35ชั่วโมง หน้า260-267

VDO อัพเดทEnt62-18.ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 30

Ent62-18.ฟิสิกส์อะตอม
2:07ชั่วโมง หน้า267-2 ถึง267-7

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 31

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1:33ชั่วโมง หน้า277-290

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 32

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1:38ชั่วโมง หน้า291-295

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 33

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
1:01ชั่วโมง หน้า296-302

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 34

19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2:35ชั่วโมง หน้า303-317
(โชคดีในการสอบและสอบได้คณะที่ต้องการทุกคนครับ)

VDO อัพเดทEnt62-19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 35

Ent62-19.ฟิสิกส์นิวเคลียร์
0:48ชั่วโมง หน้า317-2 ถึง317-4
(โชคดีในการสอบและสอบได้คณะที่ต้องการทุกคนครับ)