ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 300 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 02:56 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 26 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

18. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์

    2.การทดลองของเฮิรตซ์

    3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

        1.โพลาไรเซชันโดยวิธีดูดกลืนแสง

        2.โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน

        3.โพลาไรเซชันโดยการหักเห

        4.โพลาไรเซชันโดยการกระเจิง

เนื้อหาที่สอน

บทที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครั้งที่ 1

1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
2.การทดลองของเฮิรตซ์
3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:37ชั่วโมง หน้า 185-197

บทที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครั้งที่ 2

4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า198-207