ฟิสิกส์ ม.5 บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า 900 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 12:49 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 89 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

15. แม่เหล็กและไฟฟ้า

    1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

        1.แม่เหล็ก 

        2.ฟลักซ์แม่เหล็ก 

        3.สนามแม่เหล็ก 

        4.สนามแม่เหล็กโลก 

    2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

        1.แรงที่กระทำกับประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

        2.การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

    3.ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็ก

    4.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า

        1.สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ

        2.สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าในขดลวดโซลินอยย์

    5.แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหล

    6.แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก

    7.กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

        1.กฎเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์

        2.กฎของเลนซ์ (Len’s laws)        

        3.การหาทิศกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

    8.หม้อแปลงไฟฟ้า

        1.หม้อแปลงไฟฟ้า

        2.สมการที่ใช้ในการคำนวณ

    9.การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

        1.ไดโอด  

        2.วงจรที่ใช้ในการแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง

        3.วงจรกรองกระแส  

    10.ไฟฟ้ากระแสสลับ

        1.ไฟฟ้ากระแสสลับ

            1.แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

            2.แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับกับเวลา

            3.ค่ายังผล หรือ ค่า r.m.s. ของไฟฟ้ากระแสสลับ

        2.ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

        3.ตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

        4.ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

        5.การวาดเฟสเซอร์ไดอะแกรม (Phasor Diagram)

        6.วงจร RLC อนุกรม

        7.วงจร RLC แบบขนาน

        7.กำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

        8.เรโซแนนซ์ในวงจร RLC แบบอนุกรม

เนื้อหาที่สอน

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 1

1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
2:05ชั่วโมง หน้า1-12

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 2

3.ลวดตัวนำที่มีกระแสผ่านในสนามแม่เหล็ก
4.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
1:55ชั่วโมง หน้า16-25

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 3

5.แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไหล
6.ขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก
1:21ชั่วโมง หน้า28-33

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 4

7.กระแสเหนี่ยวนำ
0:54ชั่วโมง หน้า130-135

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 5

8.หม้อแปลงไฟฟ้า
9.การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง
1:29ชั่วโมง หน้า136-141

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 6

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:53ชั่วโมง หน้า150-161

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 7

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:52ชั่วโมง หน้า162-171

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 8

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:20ชั่วโมง หน้า172-178