ฟิสิกส์ ม.5 บทที่14 ไฟฟ้ากระแส - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่14 ไฟฟ้ากระแส 800 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 11:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 57 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

14. ไฟฟ้ากระแส

    1.กระแสไฟฟ้า

        1.กระแสไฟฟ้า 

        2.การนำไฟฟ้าของตัวกลางต่าง ๆ

    2.ความต้านทาน (R)      

        1.การอ่านค่าแถบสีของตัวต้านทานแบบคงที่

        2.ความต้านทานและความนำไฟฟ้า

        3.การรีดให้ลวดตัวนำเล็กลง

    3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า

        1.การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม

        2.การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

        3.การต่อตัวต้านทานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

        4.การต่อตัวต้านทานแบบสมมาตร

        5.การต่อความต้านทานแบบวีทสโตนบริดจ์ (Wheatstone Bridge)

    4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า

        1.แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 

        2.แหล่งรับพลังงานไฟฟ้า 

        3.การหากระแสไฟฟ้ารวม 

        4.การคำนวณกระแสแยกไหล

        5.การแบ่งความต่างศักย์

        6.เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

        7.ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของเซลล์ไฟฟ้า

    5.กฎของเคอร์ชอฟฟ์

    6.เครื่องวัดไฟฟ้า

        1.กัลวานอมิเตอร์

        2.แอมมิเตอร์

        3.โวลต์มิเตอร์

        4.โอห์มมิเตอร์

    7.พลังงานและกำลังไฟฟ้า

        1.กำลังไฟฟ้า 

        2.การคำนวณค่าไฟ

        3.การคำนวณขนาดฟิวส์

เนื้อหาที่สอน

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 1

1.กระแสไฟฟ้า
2.ความต้านทาน
1:06ชั่วโมง หน้า1-4,8

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 2

2.ความต้านทาน
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
1:52ชั่วโมง หน้า9-12,15-18

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 3

3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
1:56ชั่วโมง หน้า19-21,22-24

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 4

4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
2:02ชั่วโมง หน้า26-31

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 5

5.กฎของเคอร์ชอฟฟ์
1:53ชั่วโมง หน้า36-42

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 6

6.เครื่องวัดไฟฟ้า
1:22ชั่วโมง หน้า44-47

บทที่14 ไฟฟ้ากระแส ครั้งที่ 7

7.พลังงานและกำลังไฟฟ้า
0:51ชั่วโมง หน้า50-54