ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม 800 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 11:17 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 62 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

19. ฟิสิกส์อะตอม

    1.การค้นพบอิเล็กตรอน

        1.การค้นพบอิเล็กตรอนโดยการทดลองของทอมสัน 

        2.การทดลองของมิลลิแกน 

    2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 

    3.การทดลองด้านสเปกตรัม

        1.อนุกรมสเปกตรัมชุดต่างๆ ของไฮโดรเจน 

        2.สมการของริดเบิร์ก

    4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ    

    5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

        1.การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

        2.พลังงานของแสงที่มาตกกระทบ

        3.การเกิดกระแสโฟโตอิเล็กตรอน

        4.พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน

        5.สรุปผลการทดลอง

        6.กราฟกระแสโฟโตอิเล็กตรอนกับความต่างศักย์ที่ให้กับวงจร

        7.กราฟพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนกับความถี่ของแสงที่มาตกกระทบ

    6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์

        1.การแผ่รังสีของวัตถุ 

        2.สมมติฐานของโบร์

        3.ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่สภาวะต่าง ๆ

        4.รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนและความเร็ววงโคจรของอิเล็กตรอน

        5.การคำนวณพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับ/พลังงานที่อิเล็กตรอนคาย 

    7.การทดลองของฟรังค์และเฮิรตซ์

    8.รังสีเอ็กซ์ 

        1.สมบัติของรังสีเอ็กซ์

        2.รังสีเอ็กซ์แบบต่อเนื่อง

        3.รังสีเอ็กซ์แบบเส้นหรือแบบเฉพาะ

    9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

        1.ปรากฏการณ์คอมป์ตัน

        2.สมมติฐานของ เดอ บรอยล์

        3.สมมติฐานของเดอ บรอยล์  อธิบายสมมติฐานของโบร์

    10.กลศาสตร์ควอนตัม 

        1.กลศาสตร์ควอนตัมแบบชเรอดิงเงอร์

        2.หลักความไม่แน่นนอนของไฮเซนเบิร์ก

        3.โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม

เนื้อหาที่สอน

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 1

1.การค้นพบอิเล็กตรอน
2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
3.การทดลองด้านสเปกตรัม
2:06ชั่วโมง หน้า213-225

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 2

4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ
5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
1:08ชั่วโมง หน้า226-232

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 3

5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
2:10ชั่วโมง หน้า233-239

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 4

6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
1:04ชั่วโมง หน้า240-244

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 5

6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
7.การทดลองของฟรังค์ และเฮิรตซ์
2:02ชั่วโมง หน้า245-251

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 6

8.รังสีเอ็กซ์
9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
1:12ชั่วโมง หน้า252-259

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 7

9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
10.กลศาสตร์ควอนตัม
1:35ชั่วโมง หน้า260-267