อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการปกป้องข้อมูลของ www.physicskoake.com

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า "ความปลอดภัยของข้อมูล") เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่ www.physicskoake.com และ บริษัท โนเลดจ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียกรวมกันว่า "ฟิสิกส์โกเอก") ได้ให้รายละเอียดในนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

ฟิสิกส์โกเอกเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์และได้เพิ่มนโยบายต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ฟิสิกส์โกเอกจะแจ้งจุดประสงค์ของการใช้งานให้คุณทราบ รวมถึงบุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบจะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ฟิสิกส์โกเอกจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่คุณได้ตกลงแล้วเท่านั้น ฟิสิกส์โกเอกจะไม่ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้ว
 2. ฟิสิกส์โกเอกจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บรรทัดฐาน และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย และเพิ่มการดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขต่อการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูล
 3. หากคุณต้องการตรวจสอบ แก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา ฟิสิกส์โกเอกจะพยายามตอบสนองตามคำขอของคุณอย่างเหมาะสม
 4. ฟิสิกส์โกเอกจะพยายามพัฒนาระบบควบคุมการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ ฟิสิกส์โกเอกจะปฏิบัติตามโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ฟิสิกส์โกเอกจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยการนำเสนอประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และบริการให้ตรงตามที่ต้องการ เราอาจจะสอบถามข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น เพื่อ:

 • การสมัครสมาชิก และลงเรียนบทเรียนออนไลน์
 • การตอบแบบสอบถามออนไลน์
 • การจัดส่งหนังสือเรียน
 • ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นระหว่างคุณและฟิสิกส์โกเอก

สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านบนนี้ ฟิสิกส์โกเอกจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์นั้นๆ อย่างชัดเจน

2. การใช้และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ฟิสิกส์โกเอกจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและส่งข้อมูลกลับไปหาคุณภายใต้ขอบเขตต่อไปนี้:

1. โดยข้อตกลงแล้ว ฟิสิกส์โกเอกจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยที่ไม่ได้แสดงเนื้อหาของบริการและวัตถุประสงค์ หรือไม่ได้รับอนุญาต

2. ฟิสิกส์โกเอกอาจติดต่อกับคุณผ่านทางสื่อ เช่น อีเมล จดหมาย แฟ็กซ์ หรือโทรศัพท์โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อหาเราได้ทุกเวลาเพื่อปฏิเสธบริการต่อไปนี้:

 • การนำเสนอข้อมูลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ข้อมูลทางเทคนิค และบริการอื่นๆ
 • การส่งแผ่นพับ นิตยสาร และเอกสารอื่นๆ
 • การส่งคำเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ สัมมนา แคมเปญ แบบสอบถามออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ
 • การแสดงข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปแล้วหรือบริการที่คุณได้สมัครใช้งานแล้ว

3. ฟิสิกส์โกเอกจะพยายามตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อคำขอของคุณในการตรวจสอบ ยืนยัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอัปเดตข้อมูล โปรดติดต่อเรา

3. การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

ฟิสิกส์โกเอกจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

1. การได้รับการยินยอมจากลูกค้า

2. การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ที่ได้ลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับกับฟิสิกส์โกเอก) ตามขอบเขตที่จำเป็น เพื่อการส่งมอบบริการและข้อมูลของเราให้แก่ลูกค้า

3. การแชร์ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับบริษัทในเครือของเราและตัวแทนซึ่งมีหน้าที่ตอบสนองหรือติดตามผลลูกค้า

4. การได้รับคำขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับ

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรม

ฟิสิกส์โกเอกจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

1. ฟิสิกส์โกเอกจะเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัท

2. ฟิสิกส์โกเอกจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ให้อยู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งป้องกันด้วยไฟร์วอลล์ โดยที่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงได้

5. การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราจะใช้คุกกี้อยู่เป็นครั้งคราว เพื่อปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีอยู่และเพื่อช่วยให้การเข้าชมไซต์สะดวกยิ่งขึ้น เราจะใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณกลับเข้ามาชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง คุกกี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่จะยอมรับคุกกี้ใหม่หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

คุณสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราและ/หรือปฏิเสธคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อาจส่งผลให้คุณลักษณะหรือบริการบางอย่างของเราทำงานไม่ถูกต้อง

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

นโยบายนี้กำหนดรายการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางข้อมูลที่บริษัทเราและบริษัทลูก (ต่อไปในนโยบายนี้ เรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีอยู่ได้อย่างแน่นอน

สำหรับรายละเอียดของแต่ละมาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่อไปนี้ จะกำหนดในระเบียบว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

1. โครงสร้างการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล กำหนดมาตรการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำหรับทั้งกลุ่มบริษัทฯ และนำไปดำเนินการต่อไป เพื่อบริหารงานด้านความมั่นคง

2. จัดการทรัพย์สินทางข้อมูล

จัดระเบียบและแบ่งประเภททรัพย์สินทางข้อมูลที่ควรคุ้มครอง ตรวจสอบระดับความสำคัญของแต่ละทรัพย์สิน และจัดการอย่างเหมาะสมตามรูปแบบการบันทึกทรัพย์สินทางข้อมูลนั้นๆ

3. การจัดการระบบข้อมูล

ดำเนินมาตรการต่อไปนี้ต่อระบบข้อมูลทั้งหมดที่ใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูล เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่ใช้จัดการทรัพย์สินทางข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและทำงานโดยรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน

(1) การจัดการเครือข่าย

(2) การจัดการระบบ

(3) การจัดการข้อมูล

(4) การจัดการข้อบกพร่อง

(5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง

(6) การจัดการประวัติข้อมูลการใช้งาน (log)

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ฟิสิกส์โกเอกเป็นเจ้าของจะได้รับการจัดประเภทตามระดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ข้อมูลอยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม

5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

กำหนดมาตรการจัดการการฝึกอบรม เรียนรู้และใช้งานระบบข้อมูล การปฏิญาณและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหาร พนักงาน พนักงานชั่วคราว และทุกคนที่ใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูลของบริษัทฯ ปฏิบัติงานโดยมีความเข้าใจในกฎการใช้งานและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้งานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่ก่อนจ้างตลอดจนสิ้นสุดการจ้าง และดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดโดยมนุษย์

6. การจัดการการจ้างบริษัทภายนอก (เอาท์ซอร์สซิ่ง)

ในการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ปฏิบัติงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูล ให้ควบคุมจัดการโดยทำสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่บริษัทภายนอกผู้รับจ้างควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางข้อมูลได้อย่างแน่นอน

7. การจัดการการปฏิบัติตามกฎ (คอมไพลแอนซ์)

กำหนดมาตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและใช้งานทรัพย์สินทางข้อมูลตามนโยบายนี้ ระเบียบว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและกฎที่สร้างขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค โดยปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อเลี่ยงการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาและกฎระเบียบทางกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

8. การจัดการภัยคุกคาม

กำหนดแผนและวางโครงสร้างการรับมือภัยคุกคาม เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการภัยคุกคามทางความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด อาทิ ข้อมูลรั่วไหลเนื่องจากติดไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

9. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กำหนดแผน การฝึกซ้อมและโครงสร้างการรายงานเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถหยุดกิจกรรมทางธุรกิจเนื่องจากการเกิดความเสียหายร้างแรงต่อระบบข้อมูลไม่ว่าจะด้วยความเสี่ยงแบบใดก็ตาม ตลอดจนปกป้องกระบวนการทำงานที่สำคัญจากปัญหาเหล่านั้น และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงกระบวนการทำงานที่สำคัญต่อได้โดยเร็ว

10. การประเมินผลและตรวจสอบ

ประเมินผลหรือตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อประเมินสถานะและความเป็นประโยชน์ของการดำเนินมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งเสริมอยู่ และวางแผนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต่อไป

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน Email : admin@physicskoake.com หรือ Call Center โทร. 088-587-1458

(2) การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

(3) การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

(4) การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

(5) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

(6) การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562