อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม1
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 8:15 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

บทที่1 บทนำ(59) ครั้งที่1

1.ฟิสิกส์
2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ
3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
2:07ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 1

1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7

บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 1

1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(60) ครั้งที่1

1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10