บทที่9 คลื่นกล (ฟรี) - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เรียนฟรี 3 บท กับฟิสิกส์โกเอก
บทที่9 คลื่นกล (สอนปี57) (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 9:22 ชั่วโมง
 

9. คลื่นกล

    1. คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

        1. การจำแนกคลื่น

        2. ส่วนประกอบของคลื่น

        3. อัตราเร็วของคลื่น

        4. การบอกตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบคลื่น

    2. การซ้อนทับกันของคลื่น

        1. การรวมแบบเสริมกัน

        2. การรวมแบบหักล้างกัน 

     3. การสะท้อนของคลื่น

        1. ถาดคลื่น                   

        2. หน้าคลื่น

        3. การสะท้อนของคลื่น

      4. การหักเหของคลื่น

        1. มุมตกกระทบ/มุมหักเห 

        2. สมการที่ใช้ในการคำนวณ

        3. การหักเหของคลื่นจากน้ำตื้นไปยังน้ำลึก

        4. การหักเหของคลื่นจากน้ำลึกไปยังน้ำตื้น

        5. การหักเหของคลื่นเมื่อทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลาง

        6. มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด

      5. การแทรกสอดของคลื่น

        1. การแทรกสอดและแหล่งกำเนิดอาพัน 

        2. การแทรกสอดเมื่อแหล่งกำเนิดอาพันธ์ให้คลื่นมีเฟสตรงกัน

        3. การแทรกสอดเมื่อแหล่งกำเนิดอาพันธ์ให้คลื่นมีเฟสตรงข้ามกัน

        4. จำนวนบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นทั้งหมด

        5. คลื่นนิ่งและส่วนประกอบของคลื่นนิ่ง

     6. การเลี้ยวเบนของคลื่น

        1. หลักของฮอยเกนส์

        2. การเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำผ่านช่องแคบเดี่ยว

        3. การเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำผ่านช่องแคบคู่

เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 1

1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า 1-9

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 2

2.การซ้อนทับกันของคลื่น
3.การสะท้อนของคลื่น
2:01ชั่วโมง หน้า11-23

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 3

3.การสะท้อนของคลื่น
4(1)การหักเหของคลื่น
1:44ชั่วโมง หน้า24-36

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 4

4(1)การหักเหของคลื่น
4(2)การแทรกสอดของคลื่น
2:04ชั่วโมง หน้า37-51

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (57) ครั้งที่ 5

4(2)การแทรกสอดของคลื่น
5.การเลี้ยวเบนของคลื่น
1:31ชั่วโมง หน้า52-63