ฟิสิกส์ ม.4 บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 500 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 10:33 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 54 หน้า
 

เรียนเนื้อหาดังนี้

1. บทนำ

    1.ฟิสิกส์

    2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ

        1.หน่วยฐาน

        2.หน่วยอนุพันธ์

        3.การวิเคราะห์หน่วย

        4.หน่วยเสริม

    3.อุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย

        1.คำอุปสรรค 

        2.การเปลี่ยนหน่วย

    4.ความคลาดเคลื่อนของการวัด

    5.การบันทึกตัวเลขจากการวัด

        1.การบันทึกตัวเลขของเครื่องมือวัดแบบขีดสเกล

        2.การบันทึกตัวเลขของเครื่องมือวัดแบบแสดงผลด้วยตัวเลข

    6.เลขนัยสำคัญ

        1.หลักการนับจำนวนเลขนัยสำคัญ

        2.การบวกและการลบเลขนัยสำคัญ

        3.การคูณและการหารเลขนัยสำคัญ

    7.ความไม่แน่นอนในการวัด

        1.การบวกและการลบ  ค่าที่มีความไม่แน่นอน

        2.การคูณและการหาร  ค่าที่มีความไม่แน่นอน

    8.การวิเคราะห์ผลการทดลอง

        1.ความสัมพันธ์แบบแปรผันตรง

        2.ความสัมพันธ์แบบแปรผันกับกำลังสองและแบบแปรผันกับรากที่สอง

        3.ความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน


เวกเตอร์

    1.อัตราส่วนตรีโกณมิติ

        1.1อัตราส่วนตรีโกณมิติ

        1.2การบอกค่าของมุมเป็น  arctan(A)

    2.ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์

        2.1ปริมาณสเกลาร์

        2.2ปริมาณเวกเตอร์

        2.3สมบัติบางประการของเวกเตอร์

    3.การคำนวณหาเวกเตอร์ลัพธ์

        1.การหาเวกเตอร์ลัพธ์ใน 1 มิติ

        2.การหาเวกเตอร์ลัพธ์ใน 2 มิติ

เนื้อหาที่สอน

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 1

1.ฟิสิกส์
2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ
3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
2:07ชั่วโมง หน้า1-9

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 2

3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
4.ความคลาดเคลื่อนของการวัด
5.การบันทึกตัวเลขจากการวัด
6.เลขนัยสำคัญ
2:24ชั่วโมง หน้า8-21

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 3

7.ความไม่แน่นอนในการวัด
1:53ชั่วโมง หน้า22-27

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 4

8.การวิเคราะห์ผลการทดลอง
9.เวกเตอร์
2:03ชั่วโมง หน้า28-45

บทที่1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 5

9.เวกเตอร์
2:06ชั่วโมง หน้า46-51

ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่1 ธรรมชาติและพัีฒนาการทางฟิสิกส์

1:04ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน

เฉลยแบบทดสอบ ติวสรุปฟิสิกส์ บทที่1

0:56ชั่วโมง
โหลดเอกสารที่เมนู หนังสือเรียน