ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม1 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เล่ม1 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม1 (60) รวม (บทที่15, 16 และ17) 2300 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 38:27 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 210 หน้า
 
เปิดเทอมนี้ ใช้โค้ด "STARTS" ลด20% (ถึง 31 พ.ค. 67)
เนื้อหาที่สอน

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 1

1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
2:05ชั่วโมง หน้า1-12

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 2

3.ลวดตัวนำที่มีกระแสผ่านในสนามแม่เหล็ก
4.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
1:55ชั่วโมง หน้า16-25

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 3

5.แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไหล
6.ขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก
1:21ชั่วโมง หน้า28-33

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 4

7.กระแสเหนี่ยวนำ
0:54ชั่วโมง หน้า130-135

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 5

8.หม้อแปลงไฟฟ้า
9.การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง
1:29ชั่วโมง หน้า136-141

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 6

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:53ชั่วโมง หน้า150-161

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 7

10.ไฟฟ้ากระแสสลับ
1:52ชั่วโมง หน้า162-171

บทที่15 แม่เหล็กและไฟฟ้า ครั้งที่ 8

16.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
1:20ชั่วโมง หน้า172-178

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 1

1.ความร้อน
2:09ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 2

1.ความร้อน
2.สมบัติของแก๊ส
2:09ชั่วโมง หน้า9-20

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 3

2.สมบัติของแก๊ส
3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:01ชั่วโมง หน้า21-30

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 4

3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:54ชั่วโมง หน้า31-37

บทที่16 ความร้อนและแก๊ส ครั้งที่ 5

4.กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
2:11ชั่วโมง หน้า43-53

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่1

1.ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง
1:55ชั่วโมง หน้า45-51

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่2

1.ความดันในของเหลว
2:02ชั่วโมง หน้า147-154

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่3

1.ความดันในของเหลว
2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
1:21ชั่วโมง หน้า154-159

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่4

2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคาล
3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
2:12ชั่วโมง หน้า159-167

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่5

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
1:24ชั่วโมง หน้า167-173

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่6

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
4.ความตึงผิว
2:04ชั่วโมง หน้า174-182

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่7

5.ความหนืด
0:57ชั่วโมง หน้า183-186

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่8

6.พลศาสตร์ของไหล
2:02ชั่วโมง หน้า187-194

บทที่17 ของแข็งและของไหล ครั้งที่9

6.พลศาสตร์ของไหล
1:17ชั่วโมง หน้า195-200