ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม2 (60) รวม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เล่ม2 (หลักสูตรใหม่60)
ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม2 (60) รวม (บทที่18, 19 และ20) 1500 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 21:00 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 136 หน้า
 
เปิดเทอมนี้ ใช้โค้ด "STARTS" ลด20% (ถึง 31 พ.ค. 67)
เนื้อหาที่สอน

บทที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครั้งที่ 1

1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
2.การทดลองของเฮิรตซ์
3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:37ชั่วโมง หน้า 185-197

บทที่18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ครั้งที่ 2

4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:19ชั่วโมง หน้า198-207

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 1

1.การค้นพบอิเล็กตรอน
2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
3.การทดลองด้านสเปกตรัม
2:06ชั่วโมง หน้า213-225

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 2

4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ
5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
1:08ชั่วโมง หน้า226-232

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 3

5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
2:10ชั่วโมง หน้า233-239

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 4

6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
1:04ชั่วโมง หน้า240-244

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 5

6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
7.การทดลองของฟรังค์ และเฮิรตซ์
2:02ชั่วโมง หน้า245-251

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 6

8.รังสีเอ็กซ์
9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
1:12ชั่วโมง หน้า252-259

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม ครั้งที่ 7

9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
10.กลศาสตร์ควอนตัม
1:35ชั่วโมง หน้า260-267

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 1

1.กัมมันตภาพรังสี
2.การสลายกัมมันตรังสี
3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:33ชั่วโมง หน้า277-290

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 2

3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:38ชั่วโมง หน้า291-295

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 3

3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
4.ไอโซโทป
5.เสถียรภาพของนิวเคลียส
1:01ชั่วโมง หน้า296-302

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 4

5.เสถียรภาพของนิวเคลียส
6.ปฏิกิริยานิวเคลียร์
2:35ชั่วโมง หน้า303-317