อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.ต้น
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.ต้น
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 2:00 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 1

บทที่1. พลังงานความร้อน
1.อุณหภูมิ
2.หน่วยของพลังงานความร้อน
3.พลังงานความร้อนที่ทำให้สารมีอุณหภูมิสูงขึ้น
4.พลังงานความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ
5.กราฟระหว่างอุณหภุมิ กับ พลังงานความร้อนที่สารได้รับ
2:00ชั่วโมง หน้า 1-6