บทที่18 ความร้อนและแก๊ส (ฟรี) - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

เรียนฟรี 3 บท กับฟิสิกส์โกเอก
บทที่18 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (สอนปี57) (ฟรี)
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 10:24 ชั่วโมง
 
18. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

    1.  ความร้อน

        1. อุณหภูมิ 

        2. ความจุความร้อน 

        3. ความร้อนแฝง 

        4. กราฟระหว่างอุณหภูมิ (T)  กับพลังงานความร้อนที่สารได้รับ

        5. การหาอุณหภูมิผสม

         6. การเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน

    2.  สมบัติของแก๊ส

        1.  กฎของบอยล์

        2.  กฎของชาร์ลส์

        3.  กฎของแก๊ส

        4.  ความรู้พื้นฐานเรื่องสมบัติของแก๊ส

    3.  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

         1.  แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ

         2.  พลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ส

         3.  อัตราเร็วกำลังสองเฉลี่ยของโมเลกุล

         5.  สรุปทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

         6.  การหาอุณหภูมิผสมและความดันผสม

    4.  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

         1.  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

        2.  พลังงานความร้อนที่  เข้า/ออก  จากระบบ  (DQ)

        3.  พลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนไป  (DU) 

        4.  งานที่ระบบทำ  (DW)

        5.  การพิจารณากราฟ  P-V

เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 1

1.ความร้อน
2:09ชั่วโมง หน้า1-8

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 2

1.ความร้อน
2.สมบัติของแก๊ส
2:09ชั่วโมง หน้า9-20

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 3

2.สมบัติของแก๊ส
3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:01ชั่วโมง หน้า21-30

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 4

3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:54ชั่วโมง หน้า31-37

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 5

4.กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
2:11ชั่วโมง หน้า43-53