อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม2
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 7:05 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่13 ไฟฟ้าสถิต (ปี56) ครั้งที่ 1

1.ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ
1:57ชั่วโมง หน้า1-9

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่14 ไฟฟ้ากระแส (ปี56) ครั้งที่ 1

1.กระแสไฟฟ้า
2.ความต้านทาน
1:06ชั่วโมง หน้า1-4,8

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (ปี56) ครั้งที่ 1

1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
2:05ชั่วโมง หน้า1-12

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ปี57) ครั้งที่ 1

1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
2.การทดลองของเฮิรตซ์
3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:57ชั่วโมง หน้า179-193