ฟิสิกส์ ม.ต้น - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น
ฟิสิกส์ ม.ต้น (สอนตั้งแต่พิ้นฐาน) 1600 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 27:51 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 152 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

1.พลังงานความร้อน

        1.อุณหภูมิ 
        2.หน่วยของพลังงานความร้อน
       3.พลังงานความร้อนที่ทำให้สารมีอุณหภูมิสูงขึ้น
       4.พลังงานความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ
       5.กราฟระหว่างอุณหภุมิ กับ พลังงานความร้อนที่สารได้รับ
        6.การหาอุณหภูมิผสม

2.แสง

        1.ธรรมชาติของแสง
        2.การสะท้อนของแสง
        3.เลนส์
        4.กระจกโค้ง
        5.กล้องโทรทรรศน์


3.กลศาสตร์

        1.การเคลื่อนที่
        2.แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
       3.เครื่องกลอย่างง่าย
       4.การได้เปรียบเชิงกล
       5.งานพลังงาน, โมเมนตัม
       6.ความหนาแน่นและแรงลอยตัว

4.พลังงานไฟฟ้า        
        1.กระแสไฟฟ้า
        2.ความต้านทาน
        3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า

        4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
        5.แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์
        6.พลังงานไฟฟ้า

        7.หม้อแปลงไฟฟ้า
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 1

บทที่1. พลังงานความร้อน
1.อุณหภูมิ
2.หน่วยของพลังงานความร้อน
3.พลังงานความร้อนที่ทำให้สารมีอุณหภูมิสูงขึ้น
4.พลังงานความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ
5.กราฟระหว่างอุณหภุมิ กับ พลังงานความร้อนที่สารได้รับ
2:00ชั่วโมง หน้า 1-6

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 2

บทที่1. พลังงานความร้อน
6.การหาอุณหภูมิผสม
2:03ชั่วโมง หน้า 7-13

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 3

บทที่2. แสง
1.ธรรมชาติของแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.เลนส์
2:09ชั่วโมง หน้า 21-29

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 4

บทที่2. แสง
3.เลนส์
4.กระจกโค้ง
2:07ชั่วโมง หน้า 29-42

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 5

บทที่2. แสง
4.กระจกโค้ง
5.กล้องโทรทรรศน์
1:59ชั่วโมง หน้า 43-50

บทที่3. กลศาสตร์
1.การเคลื่อนที่
หน้า 55-59

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 6

บทที่3. กลศาสตร์
1.การเคลื่อนที่
2.แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2:23ชั่วโมง หน้า 60-71

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 7

บทที่3. กลศาสตร์
3.เครื่องกลอย่างง่าย
4.การได้เปรียบเชิงกล
2:18ชั่วโมง หน้า 72-83

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 8

บทที่3. กลศาสตร์
4.การได้เปรียบเชิงกล
5.งานพลังงาน, โมเมนตัม
2:19ชั่วโมง หน้า 83-96

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 9

บทที่3. กลศาสตร์
6.ความหนาแน่นและแรงลอยตัว
1:55ชั่วโมง หน้า 99-104

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 10

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
1.กระแสไฟฟ้า
2.ความต้านทาน
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
2:04ชั่วโมง หน้า 111-120

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 11

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
3.การหาความต้านทานรวมในวงจรไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
2:11ชั่วโมง หน้า 121-133

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 12

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
4.การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการคำนวณวงจรไฟฟ้า
5.แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์
6.พลังงานไฟฟ้า
2:13ชั่วโมง หน้า 130-140

ฟิสิกส์ ม.ต้น ครั้งที่ 13

บทที่4. พลังงานไฟฟ้า
6.พลังงานไฟฟ้า
7.หม้อแปลงไฟฟ้า
2:10ชั่วโมง หน้า 141-151