อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6
ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม1
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 5:18 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (ปี57) ครั้งที่ 1

1.ความดันในของเหลว
0:36ชั่วโมง หน้า131-132

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนฯ (ปี57) ครั้งที่ 1

1.ความร้อน
2:09ชั่วโมง หน้า1-8

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (ปี57) ครั้งที่ 1

1.การค้นพบอิเล็กตรอน
2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
1:24ชั่วโมง หน้า209-217

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (ปี57) ครั้งที่ 1

1.กัมมันตภาพรังสี
2.การสลายกัมมันตรังสี
3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:19ชั่วโมง หน้า273-283