สอบถามโกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ติดต่อสอบถาม

ข้อความ : *

กรุณาระบุข้อมูล

ชื่อ : *

กรุณาระบุข้อมูล

นามสกุล : *

กรุณาระบุข้อมูล

อีเมล์ : *

กรุณาระบุข้อมูล

รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง

ยืนยันอีเมล์ : *

กรุณาระบุข้อมูล

รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง

กรุณาระบุอีเมล์ทั้งสองให้ตรงกัน

โทรศัพท์ : 

 
เปลี่ยนรหัสตรวจสอบ

รหัสตรวจสอบ : *

กรุณาระบุข้อมูล

รหัสตรวจสอบไม่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนการเข้าเรียน

ขั้นที่ 1.ลงทะเบียนเรียน ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนในบทที่ต้องการ โดยที่นักเรียนสามารถเลือก พิมพ์หนังสือเรียนเอง หรือ เลือกซื้อหนังสือได้

ขั้นที่ 2.แจ้งโอนเงิน  เมื่อนักเรียนทำการโอนเงินเรียนร้อยแล้วให้แจ้งโอนเงิน  โดยเลือกจากรายการที่ได้ลงทะเบียนไว้  

ขั้นที่ 3.เมื่อทาง www.physicskoake.com ทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ที่ "เข้าห้องเรียน"

สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกมีอะไรบ้าง

1 การเพิกถอนความยินยอม: นักเรียนมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของนักเรียนในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนได้ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน Email: admin@physicskoake.com หรือ Call Center โทร. 088-587-1458

2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: นักเรียนสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

3 การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล: นักเรียนสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

4 การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: นักเรียนสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

5 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: นักเรียนสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

6 การร้องเรียน: นักเรียนมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่นักเรียนเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562