ฟิสิกส์ ม.6 บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.ปลาย (แยกบท)
บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 500 บาท
  • เข้าเรียนได้  2 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 06:47 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 48 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

    1.  กัมมันตภาพรังสี

        1. การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

        2. ชนิดของกัมมันตภาพรังสี

        3. องค์ประกอบของนิวเคลียส 

    2.  การสลายกัมมันตรังสี

        1.  การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา

        2.  การสลายตัวให้อนุภาคบีตา

        3.  การสลายตัวให้รังสีแกมมา

    3.  อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี

        1.  สมมติฐานของรัทเทอร์ฟอร์ดและซอดดี

       2.  ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี

       3.  กัมมันตภาพ

       4.  กราฟระหว่าง  จำนวนนิวคียสของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลือกับเวลา

       5.  การทดลองอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋า  กับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี   

    4.  ไอโซโทป

        1.  เครื่องมือแมสเสปกโทรมิเตอร์

        2.  อนุภาคผ่านส่วนวิเคราะห์ความเร็ว

        3.  อนุภาคถูกเร่งด้วยความต่างศักย์เท่ากัน 

    5.  เสถียรภาพของนิวเคลียส

         1.  รัศมีนิวเคลียส

         2.  สมการพลังงานมวลสารสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์

         3.  หน่วยมวลอะตอม

         4.  พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส 

         5.  พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

      6.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์

         1.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์

         2.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน

         3.  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน 

         4.  การคำนวณพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์

         5.  การคำนวณพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยใช้พลังงานยึดเหนี่ยว

เนื้อหาที่สอน

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 1

1.กัมมันตภาพรังสี
2.การสลายกัมมันตรังสี
3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:33ชั่วโมง หน้า277-290

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 2

3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:38ชั่วโมง หน้า291-295

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 3

3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
4.ไอโซโทป
5.เสถียรภาพของนิวเคลียส
1:01ชั่วโมง หน้า296-302

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ครั้งที่ 4

5.เสถียรภาพของนิวเคลียส
6.ปฏิกิริยานิวเคลียร์
2:35ชั่วโมง หน้า303-317