อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม1

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่17 ของไหล (ปี57) ครั้งที่ 1
1.ความดันในของเหลว
0:36ชั่วโมง หน้า131-132
ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (ปี57) ครั้งที่ 1
1.การค้นพบอิเล็กตรอน
2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
1:24ชั่วโมง หน้า209-217
ฟิสิกส์ ม.6 บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (ปี57) ครั้งที่ 1
1.กัมมันตภาพรังสี
2.การสลายกัมมันตรังสี
3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:19ชั่วโมง หน้า273-283