ฟิสิกส์ ม.5 บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2
บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (สอนปี57) 200 บาท
  • เข้าเรียนได้  15 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 03:13 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 27 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

16. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์

    2.การทดลองของเฮิรตซ์

    3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

    4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

        1.โพลาไรเซชันโดยวิธีดูดกลืนแสง

        2.โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน

        3.โพลาไรเซชันโดยการหักเห

        4.โพลาไรเซชันโดยการกระเจิง

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
2.การทดลองของเฮิรตซ์
3.สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1:57ชั่วโมง หน้า179-193

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0:55ชั่วโมง หน้า194-200

VDO ฟิสิกส์ ม.5 บทที่16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

4.โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0:21ชั่วโมง หน้า201-203