ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  
คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนปี57) 700 บาท
  • เข้าเรียนได้  1 เดือน 15 วัน
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 11:46 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 60 หน้า
 
เรียนเนื้อหาดังนี้

19. ฟิสิกส์อะตอม

    1.การค้นพบอิเล็กตรอน

        1.การค้นพบอิเล็กตรอนโดยการทดลองของทอมสัน 

        2.การทดลองของมิลลิแกน 

    2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 

    3.การทดลองด้านสเปกตรัม

        1.อนุกรมสเปกตรัมชุดต่างๆ ของไฮโดรเจน 

        2.สมการของริดเบิร์ก

    4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ    

    5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

        1.การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

        2.พลังงานของแสงที่มาตกกระทบ

        3.การเกิดกระแสโฟโตอิเล็กตรอน

        4.พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน

        5.สรุปผลการทดลอง

        6.กราฟกระแสโฟโตอิเล็กตรอนกับความต่างศักย์ที่ให้กับวงจร

        7.กราฟพลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอนกับความถี่ของแสงที่มาตกกระทบ

    6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์

        1.การแผ่รังสีของวัตถุ 

        2.สมมติฐานของโบร์

        3.ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่สภาวะต่าง ๆ

        4.รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนและความเร็ววงโคจรของอิเล็กตรอน

        5.การคำนวณพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับ/พลังงานที่อิเล็กตรอนคาย 

    7.การทดลองของฟรังค์และเฮิรตซ์

    8.รังสีเอ็กซ์ 

        1.สมบัติของรังสีเอ็กซ์

        2.รังสีเอ็กซ์แบบต่อเนื่อง

        3.รังสีเอ็กซ์แบบเส้นหรือแบบเฉพาะ

    9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

        1.ปรากฏการณ์คอมป์ตัน

        2.สมมติฐานของ เดอ บรอยล์

        3.สมมติฐานของเดอ บรอยล์  อธิบายสมมติฐานของโบร์

    10.กลศาสตร์ควอนตัม 

        1.กลศาสตร์ควอนตัมแบบชเรอดิงเงอร์

        2.หลักความไม่แน่นนอนของไฮเซนเบิร์ก

        3.โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม

เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 1

1.การค้นพบอิเล็กตรอน
2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
1:24ชั่วโมง หน้า209-217

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 2

3.การทดลองด้านสเปกตรัม
1:02ชั่วโมง หน้า218-221

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 3

4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ
5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
2:00ชั่วโมง หน้า222-229

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 4

5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
0:57ชั่วโมง หน้า230-233

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 5

6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
1:55ชั่วโมง หน้า234-241

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 6

7.การทดลองของฟรังค์ และเฮิรตซ์
1:04ชั่วโมง หน้า242-247

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 7

8.รังสีเอ็กซ์
9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
1:51ชั่วโมง หน้า248-255

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 8

9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
1:02ชั่วโมง หน้า256-260

VDO ฟิสิกส์ ม.6 บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม (สอนใหม่ปี57) ครั้งที่ 9

10.กลศาสตร์ควอนตัม
0:31ชั่วโมง หน้า261-263