ฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (หลักสูตร51)
ฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 รวม (บทที่17, 18, 19 และ20) 2300 บาท
  • เข้าเรียนได้  6 เดือน 
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 41:31 ชั่วโมง
  • หนังสือเรียน 222 หน้า
 
ใช้โค้ด "SUMMER" ลด20% (ถึง 30เม.ย.65)
เนื้อหาที่สอน

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 1

1.ความดันในของเหลว
0:36ชั่วโมง หน้า131-132

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 2

1.ความดันในของเหลว
2:17ชั่วโมง หน้า133-139

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 3

1.ความดันในของเหลว
2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล
1:06ชั่วโมง หน้า140-143

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 4

2.แรงดันจากของเหลวและกฎของพาสคัล
3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
2:02ชั่วโมง หน้า144-150

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 5

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
1:07ชั่วโมง หน้า151-155

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 6

3.หลักของอาร์คีมีดีสและแรงลอยตัว
4.ความตึงผิว
5.ความหนืด
2:06ชั่วโมง หน้า156-165

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 7

5.ความหนืด
6.พลศาสตร์ของไหล
0:56ชั่วโมง หน้า165-168

บทที่17 ของไหล(57) ครั้งที่ 8

6.พลศาสตร์ของไหล
2:26ชั่วโมง หน้า169-179

บทที่18 ความร้อนฯ(57) ครั้งที่ 1

1.ความร้อน
2:09ชั่วโมง หน้า1-8

บทที่18 ความร้อนฯ(57) ครั้งที่ 2

1.ความร้อน
2.สมบัติของแก๊ส
2:09ชั่วโมง หน้า9-20

บทที่18 ความร้อนฯ(57) ครั้งที่ 3

2.สมบัติของแก๊ส
3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:01ชั่วโมง หน้า21-30

บทที่18 ความร้อนฯ(57) ครั้งที่ 4

3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:54ชั่วโมง หน้า31-37

บทที่18 ความร้อนฯ(57) ครั้งที่ 5

4.กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
2:11ชั่วโมง หน้า43-53

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 1

1.การค้นพบอิเล็กตรอน
2.การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
1:24ชั่วโมง หน้า209-217

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 2

3.การทดลองด้านสเปกตรัม
1:02ชั่วโมง หน้า218-221

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 3

4.การแผ่รังสีของวัตถุดำ
5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
2:00ชั่วโมง หน้า222-229

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 4

5.ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
0:57ชั่วโมง หน้า230-233

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 5

6.แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีอะตอมของโบร์
1:55ชั่วโมง หน้า234-241

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 6

7.การทดลองของฟรังค์ และเฮิรตซ์
1:04ชั่วโมง หน้า242-247

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 7

8.รังสีเอ็กซ์
9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
1:51ชั่วโมง หน้า248-255

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 8

9.ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
1:02ชั่วโมง หน้า256-260

บทที่19 ฟิสิกส์อะตอม(57) ครั้งที่ 9

10.กลศาสตร์ควอนตัม
0:31ชั่วโมง หน้า261-263

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์(57) ครั้งที่ 1

1.กัมมันตภาพรังสี
2.การสลายกัมมันตรังสี
3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:19ชั่วโมง หน้า273-283

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์(57) ครั้งที่ 2

3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
1:14ชั่วโมง หน้า284-288

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์(57) ครั้งที่ 3

3.อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
4.ไอโซโทป
2:03ชั่วโมง หน้า289-299

บทที่20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์(57) ครั้งที่ 4

5.เสถียรภาพของนิวเคลียส
6.ปฏิกิริยานิวเคลียร์
2:09ชั่วโมง หน้า300-313