อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม1

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

บทที่1 บทนำ(59) ครั้งที่1
1.ฟิสิกส์
2.ระบบหน่วยระหว่างชาติ
3.คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย
2:07ชั่วโมง หน้า1-9
บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง(59) ครั้งที่ 1
1.ปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่
1:53ชั่วโมง หน้า1-7
บทที่3 แรงและกฎการเคลื่อนที่(58) ครั้งที่ 1
1.กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบ
1:58ชั่วโมง หน้า1-9
บทที่4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ(60) ครั้งที่1
1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
2:17ชั่วโมง หน้า1-10