อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ทดลองเรียน คอร์สฟิสิกส์ ม.5 เทอม1

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ฟิสิกส์ ม.5 บทที่9 คลื่นกล (ปี57) ครั้งที่ 1
1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น
2:02ชั่วโมง หน้า1-9
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่10 เสียง (ปี57) ครั้งที่ 1
1.เสียงและสมบัติของเสียง
0:28ชั่วโมง หน้า1-3
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่11 แสงและทัศนอุปกรณ์ (ปี56) ครั้งที่1
1.การเคลื่อนที่และอัตราเร็วแสง
2.การสะท้อนของแสง
3.กระจกเงาโค้ง
2:00ชั่วโมง หน้า1-9
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่12 แสงเชิงฟิสิกส์ (ปี57) ครั้งที่ 1
1.การแทรกสอดของคลื่นแสง
0:29ชั่วโมง หน้า111-112