ติวสรุปฟิสิกส์#61 เน้นที่ออกสอบล่าสุด
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

ติวสรุปฟิสิกส์#61 #62 เน้นที่ออกสอบล่าสุด

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ติวสรุปฟิสิกส์#61 ครั้งที่1 กลศาสตร์
-การปล่อยวัตถุในแนวดิ่ง
-อัตราการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ (related rate)
-ปล่อยวัตถุเคลื่อนลงพื้นเอียง
-สมดุลของแรงตึงเชือก
-กฎอนุรักษ์พลังงาน
-กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
3:02ชั่วโมง
ติวสรุปฟิสิกส์#61 ครั้งที่2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
-การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
-การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่ง
-คาบของการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
-แรงตึงผิวของฟองสบู่
-พลศาสตร์ของไหล น้ำไหลออกจากถัง
-สนามไฟฟ้าแผ่นคู่ขนาน
-พลังงานศักย์ไฟฟ้าของกลุ่มประจุ
-งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
2:45ชั่วโมง
ติวสรุปฟิสิกส์#62 ครั้งที่3 คลื่น เสียง แสง
-สมการคลื่น
-การสั่นพ้องขิงเสียง
-ความเข้มระดับความเข้มเสียง
-กระจกเว้าและกระจกนูน
-เลนส์นูนและเลนส์เว้า
-แรงลอยตัว
3:02ชั่วโมง
ติวสรุปฟิสิกส์#62 ครั้งที่4 ไฟฟ้า อะตอม นิวเคลียร์
-งานในการย้ายประจุไฟฟ้า
-พลังงานศักย์ไฟฟ้า
-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
-การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก
(กฎมือขวา)
-แบบจำลองอะตอมของโบร์
-ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก
-ปฎิกิริยานิวเคลียร์
2:58ชั่วโมง