บทที่18 ความร้อนและแก๊ส (ฟรี) - ฟิสิกส์โกเอก
 อีเมล์
รหัสผ่าน
 
    เข้าสู่ระบบด้วย


 

 
กำลังโหลดข้อมูล  

บทที่18 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส (สอนปี57) (ฟรี)

  โดย นายเอกนันท์ ตั้งธีระสุนันท์ (ครูโกเอก)

ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 2
1.ความร้อน
2.สมบัติของแก๊ส
2:09ชั่วโมง หน้า9-20
ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 3
2.สมบัติของแก๊ส
3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
2:01ชั่วโมง หน้า21-30
ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 4
3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1:54ชั่วโมง หน้า31-37
ฟิสิกส์ ม.6 บทที่18 ความร้อนและแก๊สฯ (57) ครั้งที่ 5
4.กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
2:11ชั่วโมง หน้า43-53