อีเมล์
รหัสผ่าน


ทดลองเรียน ฟิสิกส์ENTRANCE 59
ทดลองเรียน ฟิสิกส์ENTRANCE 59
  • จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 6:03 ชั่วโมง
เนื้อหาที่สอน

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม1 กลุ่มกลศาสตร์ ครั้งที่ 5

2.แรงและกฎการเคลื่อนที่
1:51ชั่วโมง หน้า50-56

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม2 กลุ่มคลื่นฯ ครั้งที่ 1

8.คลื่นกล
2:04ชั่วโมง หน้า5-15

VDO ฟิสิกส์ENT59 เล่ม3 กลุ่มไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 1

14.ไฟฟ้าสถิต
2:08ชั่วโมง หน้า5-16